ugyintezes

Mudrány-kúria

MUDRÁNY-KÚRIA, SZABOLCS

A kúria XVIII. század végi késő barokk épület. A XIX. század közepén a konyha és a zárt előtér kivételével valamennyi helyiség mennyezetét hun és magyar fejedelmek, királyok festett mellképeivel díszítették.

A zárt előtér nagyméretű olajképeit - a honfoglaló vezérek életnagyságú alakjaival - Wrabetz Ferenc cseh vándorfestő készítette eredetileg a nagykállói vármegyeháza számára. A kúriát a XIX. század végétől egészen 1978-ig református lelkészlakként használták. Az épülethez irodalmi emlék is fűződik: Móricz Zsigmond ot barátai egy tiszatelki vendégeskedés után vitték el Szabolcsra, s az itt szerzett élményeiről A szabolcsi földvár című riportjában számolt be az író. Később Ebéd című híres novellájában is megörökítette itteni benyomásait: a Mudrány-kúria ebédlője volt a színhelye az elbeszélésben ábrázolt nevezetes lakomának. Ma kiállítás látható itt.


I. Mudrány András végrendelete

Másolat 1. frtos bélyegü eredetiről.

Végrendelet. Alólirott Mudrány András, hálás szivvel eltelve a Gondviselés iránt, mindazon földi javakért, melyekkel ellátott, ép testben és elmével és teljesen nyugodt megfontolással, földi javaimról halálom esetére a következőképpen végrendelkezem.

I. Szabolcs vármegyében Szabolcs községben és annak határában levő összes épületekkel és fákkal együtt, hagyományozom a Szabolcs községi ev. ref. egyháznak. – Kikötöm azonban, hogy a

I.ör a hagyományozott ingatlan vagyonokat sem elidegeníteni, sem elcserélni, sem megterhelni nem szabad, és ezen korlátozás akkor a midön

a tulajdonjog a hagyományos egyház részére átiratik, a telekkönyvben is feljegyzendő leend.

2.or a lakóházat és kertjét egyedül és kizárólag a hagyományos egyház lelkészi hivatala részére lakásul lehet és szabad használni. A lakóházat és kertet sem bérbeadni, sem különösen iskolai czélokra használni nem szabad.

3.or A mennyiben azon szomorú tapasztalatot szereztem, hogy a Szabolcs községbeli lakosság elszegényedett, erre való tekintetből, a lakosság anyagi jólétének emelése végett, rendelem, hogy a Szabolcsi egyháznak hagyományozott külbirtok csak a községi lakosok között kiosztandó kibérlés utján jövedelmeztessék, és pedig e végből rendelem, hogy a külbirtokból minden Szabolcs községben lakos családnak, vallásra való különbség nélkül joga legyen két (2.) catastrális (1600) hold területet bérbevenni, és a catastrális holdanként általam ezzel meghatározott két (:2:) darab aranykorona mint évenkénti bérösszeg kifizetése mellett bérbentartani.

4.er Határozott óhajtásom az lévén, hogy a külbirtoknak a lakosság közötti jövedelmeztetése által a község vagyonossága gyarapodjék és emelkedjék, a tekintetben, hogy a jövedelmeztetés ezen óhajtásomnak és rendelkezésemnek megfelelően a legszigorúbb rendben keresztül vitessék, továbbá, hogy a kezelés, jövedelem kiosztás és elhelyezés rendben hiven és pontosan eszközöltessen, a felügyelettel és ellenőrzésel a hagyományos egyház egyházi tanácsát és a község mindenkori biráját bizom meg és kérem fel, és ezenfelül rendelem, hogy a kezelés és jövedelem felett, minden évben, az egyház látogató küldöttek előtt, szigorú számadás és beszámolás tartassék, s az egész kezelés feletti főfelügyeletre az egyházmegyei kormány vezetőit is fölkérem.

5.ör Hagyományos egyház köteles a szabolcsi várban általam épitett sirboltot állandóan jó karban és kegyeletben tartani és a sirbolt iránti kegyelet ápolását és fenntartását is arra való felügyeletet a község egész közönségének és jó akaratába ajánlom.

6.or A községi biró, az egyháztanácscsal együtt gyakorlandó felügyeletért és ellenőrzésért a külbirtok jövedelméből évenként két (:2:) darab aranykorona jutalomban részesül.

7.er A hagyományos Szabolcsi egyház, a hagyományba nyert ingatlan vagyonok jövedelméből, de kizárólag csak a jövedelemből a következő fizetéseket köteles teljesiteni: a., Jelenleg Budapesti lakos Schvarczleitner Húgóné szül. Recsky Vilma hugomnak, továbbájelenleg Nagyváradon hivatalban levő Recsky Lászlónak, és Szabolcs megyében Nagyfalú községben lakos Mihalik Györgyné szül. Vattay Veronika kereszt leányomnak, mindeniknek egyenként külön-külön, és a míg élnek, évenkintés pedig minden évben November hó utolsó napjáig, hagyományos egyház, Huszonnégy (:24:) darab összesen a három hagyományosnak együtt Hetvenkét (:72:) darab aranykoronát a jövedelemből kifizetni köteles. b., Szatmár-megyében Kölcse községben lakos özvegy Bakai Ábráhimné szül. Papp Erzsébetnek, továbbá Borsod megyében Barczika községben lakos Vattay Lászlónak, mindenkinek egyenként külön külön a mig élnek, évenkint és minden évben November hó utolsó napjáig, Tizenkét (:12:) darab, összesen a két hagyományosnak együtt Huszonnégy (:24:) darab aranykoronát köteles a hagyományos egyház a jövedelméből kifizetni. c., Nagy Béla, saujhelyi lakos, ügyvéd, öcsémnek, egyszer és mindenkorra Egyszáz (:100:) darab aranykoronát hagyományozok, és ezen összeget a hagyományos egyház tartozik a jövedelemből kielégíteni. d., Bajusz József, saujhelyi lakos, barátom legifjabb fiának keresztfiamnak egyszersmindenkorra Ötven (:50:) darab arany koronát hagyományozok, melyet a hagyományos egyház ugyancsak a jövedelemből köteles kifizetni.

II., Zemplén vármegyében helyezett „Faragó szállás” nevü rétemet, a Szegi határban általam jelenleg birtt, valamint a folyamatban levő tagositás folytán nyerendő összes területeket, a Bodrogkereszturi határban birt összes ingatlan vagyonaimat és a tokaji városban levő curia jogomat, belsőségemet, és minden ezeken létező és ezekhez tartozó épületeimet, továbbá a Szegi borházban levő házi bútorokat, szüretelő edényeket és az otani pinczében található borokat, hagyományozom a Sárospataki ev. ref.főiskolában létező és fennálló tápintézetnek. A borokra nézve kívánom, hogy azok lehetőleg értékesittessenek, és az értékesítés folytán befolyt pénzösszeg kizárólag a „Poklos” nevü szöllöm újból felépitésére fordittassék és annak megtörténtéig tökésitessék.

III. Halálom esetére, minden birtokomban található termesztmények, lovak, szarvasmarhák, kocsi, a Szabolcsi lakóházamban levő összes bútorok, Szegiben és Szabolcson levő méhek és mindazon ingóságaim, melyekről ezen végrendeletben különösen nem rendelkeztem, Mihalik Györgyné szül. Vattay Veronika keresztlányomat illessék.

IV. Halálom esetén, a birtokomban található összes arany, ezüst nemüek, készpénz, értékpapirok, részvények, aranygyürük, szebbeli aranyórám, lánczczal együtt, özvegy Recsky Andrásné négy gyermekét Recsky Margitot, Recsky Annát, Recsky Vilmát és Recsky Andrást illessék.

V. Fegyvereimet és nagy Órámat Schvarczleitner Húgó öcsémnek hagyományozom.

VI. A szegi borházban levő hat (:6:) darab családi kép részére a sárospataki ref.főiskola könyvtárábaan kérek helyet.

A fentiek szerint tett végintézkedéseimet azzal erősitem meg, hogy minden ezzel ellenkező előbbi rendelkezéseimet semmisnek és hatálytalanoknak nyilvánitom, és az ezen rendelkezésemben hagyományozott aranykorona értékeket a jelenben érvényes osztrák értékü (:5:) forintban kivánom számittatni. – Végrendeletem végrehajtójánál Diószeghy János Kir. tanácsos urat, akadályoztatása esetén Dókus Gyula c. és k. kamarás urat kérem fel. – Erről kiállitottam ezen saját akaratommal szerkesztett általam mindenben helyesnek elfogadott és szabad elhatározásból származott végrendeletemet, mely két (:2:) egyenlő eredeti példányban lett kiállitva és általam aláírva. – Kelt Sátorallya Ujhelyben 1892.ik és October hó 20-án. Mudrány András s. k. végrendelkező. – Alulirott együtt egyszerre és folytonosan jelenlevő tanuk igazoljuk, hogy ezen két eredeti példányban szerkesztett okmányt általunk személyesen ösmert Mudrány András úr Szabolcsi lakos, Szegi pusztai birtokos, irásbeli zárt végrendelete gyanánt mutatta – be nekünk, – és ezen okmányt végrendeletének nyilvánitván, a keltet és aláirást elöttünk és sajátkezüleg irta – fel a végrendeletre.

Kelt S. A.Ujhelyben 1892. évi Octob. hó. 20-án.

Matolai Etele s. k. Becske Bálint s. k. Spillenberg Barna s. k. Bárczy József s. k. Thuránszky László s. k. 3500/95. P.–(:3518/95.:).

Ezen végrendelet a nyiregyházi kir. járásbiróságnál 1895. évi április hó 3.ik napján a 3500/895. P. sz. végzés folytán felvett jegyzőkönyv szerint kihirdettetett Bodó s. k. kir. aljbiró. –

Jelen, az eredetivel mindenben megegyezendő másolat hivatalos hiteléül.

PH.

Lövey

kir. fbir. kiadó

1892 oktober 20.”

Településünk címere

Sztabolcs címer

ukLogo

 

jogszabalykereso

hivatalkereso

kozadattar logoszakkor banner 300x250 201028

kozadatkereso

ma

mvh logo

 

szakkor banner 220x163 201028szakkor banner 300x250 201028

Közvilágítási hibabejelentő:

foto2

foto1

foto4

foto5

© 2019 Szabolcs.

Please publish modules in offcanvas position.