Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

BURSA HUNGARICA Ösztöndíj Pályázat

 

Szabolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. második és 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.


Szabolcs Község Képviselő-testülete 92/2015.(IX.29.) számú határozatával csatlakozott a Bursa-Hugarica 2015/16. évi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Rendszeréhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

Belépési pontok


Pályázók köre:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatás intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015. őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjba az a pályázó, aki:

  • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
  • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
  2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  3. A szociális rászorultság igazolásához esetleg szükséges egyéb irat.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtása:

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

A regisztrációt követően a lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 09.

A pályázatot a Szabolcs Község Önkormányzatánál (4467 Szabolcs, Petőfi út 6.), ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 9-12 óráig) kell benyújtani.

   

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv

VGT2 tájékoztató cikk-page-001b

 

   

Testvértelepülési Program

meghivo a belso web

   

Református templom

Román stílusú református templom, épült a XI. században. A XVIII-XIX. században részben átépítették, a belsõ XV. százada végi. Gótikus nyíláskeretek: a szentélyben a meszelés alatt XV. századi faliképek.

Mudrány-kúria

Mudrány-kúria

Mudrány-kúria

Mudrány-kúria

Szabolcs Község Önkormányzata © Minden jog fenntartva

Webdesign by Webgau.de

mooCow mooCow mooCow
mooCow